ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΣΕΕΤ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

Αρθρο 1ο
Σύσταση - Έδρα
Ιδρύεται σωματείο εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» με έδρα την Αθήνα.

Αρθρο 2ο
Σκοπός - Μέσα
Σκοπός του Συλλόγου είναι: Η μελέτη, προστασία, βελτίωση & προαγωγή των επαγγελματικών - οικονομικών - κοινωνικοασφαλιστικών - ηθικών συμφερόντων & δικαιωμάτων των μελών του, η καλλιέργεια και διαμόρφωση ταξικής συνείδησης, καθώς και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης & συναδέλφωσης μεταξύ τους και με όλους τους άλλους εργαζόμενους.
Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου είναι :
1) Η οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των εργαζομένων στην Τράπεζα για τα συμφέροντα και δικαιώματά τους και ιδίως για τη συνεχή βελτίωση των όρων και συνθηκών δουλειάς και την εν γένει άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου.
2) Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών ενότητας, αλληλεγγύης και αδελφοσύνης ανάμεσα στα μέλη του, την ΟΤΟΕ καθώς και ανάμεσα σ' αυτά και στους εργαζόμενους του κλάδου μας και γενικότερα όλους τους άλλους εργαζόμενους και η δημιουργική συμβολή στην ενότητα και ισχυροποίηση της ενωμένης δύναμης όλων των εργατοϋπαλληλικών σωματείων της χώρας.
3) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, της αξιοπρέπειας, του αγωνιστικού φρονήματος και της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών του και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας ταξικής συνείδησης όλων των εργαζομένων με κύριο στόχο την κατάργηση της εκμετάλλευσης της εργασίας και την κατανομή του προϊόντος της στους δημιουργούς της.
4) Η συμβολή και συμπαράσταση με κάθε τρόπο σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο, την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία και την ειρήνη.
5) Η ανύψωση και ενίσχυση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου καθώς και της κοινωνικής και ηθικής συνείδησης των μελών του, μέ την οργάνωση και οικονομική ενίσχυση κάθε είδους προοδευτικών πολιτιστικών ή παρεμφερών καλλιτεχνικών κλπ εκδηλώσεων και εορτών.
6) Η παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη, με την οργάνωση εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών κλπ εκδηλώσεων και εορτών.
7) Η δημιουργία Εντευκτηρίου, Βιβλιοθήκης, εστιατορίου, βρεφικών και παιδικών σταθμών, ξενώνων θερινών διακοπών αλληλοβοηθητικών και άλλων συναφών ταμείων, σχολών, αθλητικών τμημάτων κλπ με έγκριση της Συνέλευσης και σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κανονισμούς, που εκείνη θα ψηφίσει.
8) Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης Οργανισμών Προσωπικού και της προσφυγής στη Δικαιοσύνη για βελτίωση των όρων και της αμοιβής της εργασίας των μελών του και της επαγγελματικής εξέλιξης αυτών.
9) Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της εργατικής, συνδικαλιστικής κλπ νομοθεσίας και του Οργανισμού Προσωπικού, με κάθε νόμιμο μέσο καθώς και με την έγερση αγωγών, μηνύσεων κλπ απ' ευθείας από το Σύλλογο και για λογαριασμό των μελών του.
10)Η συμβολή του στη διαμόρφωση της Εργατικής, Συνδικαλιστικής και Κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των μελών του και των εκπροσώπων τους, τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας και ελευθερίας.
11) Η επάξια συμμετοχή του στις οικείες συνδικαλιστικές Ενώσεις, Συνέδρια κλπ. Επιτροπές και Συμβούλια συνδικαλιστικά ή της Τραπέζης καθώς και στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.
12) Η επάξια συμμετοχή του στα διάφορα Υπηρεσιακά Συμβούλια εξελίξεως κλπ του Προσωπικού και στους ασφαλιστικούς του Οργανισμούς.
13) Η συμβολή του στην ανάπτυξη και ευόδωση της συνεταιριστικής ιδέας και ιδιαίτερα στο στεγαστικό και καταναλωτικό τομέα.
14) Η διασφάλιση και κατοχύρωση της θέσης και της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών του, έναντι παντός.
15) Η ενημέρωση των μελών του, της κοινής γνώμης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Τύπος π.χ.), της Βουλής, της Κυβέρνησης, των διαφόρων πολιτικών και ελληνικών ή διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων και παραγόντων και άλλων αρμοδίων οργάνων.
16) Η έκδοση ανακοινώσεων, ειδικών εντύπων ή οργάνου τύπου, οι ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις κλπ.
17) Η διεκδίκηση του δικαιώματος συμμετοχής του Συλλόγου στη Διοίκηση της Τραπέζης και η επάξια εκρποσώπησή του σ' αυτήν.
18) Οι απεργιακές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.
19) Για την εκπλήρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση του σκοπού των συναφών επιδιώξεων του Συλλόγου, διατίθενται και χρησιμοποιούνται όλα τα οικονομικά του στοιχεία.

Αρθρο 3ο
Αρχές λειτουργίας του Συλλόγου
Βασική αρχή του σωματείου είναι η δημοκρατική λειτουργία του, που εξασφαλίζει σε κάθε μέλος του το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα της ζωής, της δράσης και της εξέλιξης του σωματείου.
Το σωματείο διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του και γενικά για την υλοποίηση του σκοπού του, απόλυτα ανεξάρτητο και αδέσμευτο από εργοδοτική ή κρατική επιρροή με μοναδικό γνώμονα πάντα τα συμφέροντα των μελών του και της εργατοϋπαλληλικής τάξης, αναπόσπαστο μέλος της οποίας αποτελεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρθρο 4ο
Μέλη
Μέλη του Συλλόγου είναι αυτοδικαίως όσοι έχουν σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως και αυτοδικαίως με την πρόσληψη του εργαζομένου από την τράπεζα, εφόσον έχει δηλώσει εγγράφως το αντίθετο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το αργότερο μέχρι της παρακράτησης από την Τράπεζα της υπέρ του Συλλόγου συνδρομής του από τον πρώτο μισθό του.
Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου χάνεται στις εξής περιπτώσεις :
α) ΄Οταν χάσει την επαγγελματική του ιδιότητα, επειδή παραιτήθηκε ή απολύθηκε. Στην περίπτωση της απόλυσης η ιδιότητα του μέλους χάνεται μόνο κατόπιν της αμετάκλητης προς τούτο δικαστικής απόφασης.
β) ΄Οταν συνταξιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παραπάνω παράγραφο (α).
Διευκρινίζεται ότι τα στρατευμένα (κληρωτοί) μέλη του Συλλόγου εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του μέλους σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Η μηνιαία συνδρομή των μελών αυτών για το χρόνο της στράτευσής τους, ορίζεται, κατ' εξαίρεση, σε δέκα (10) δραχμές.

Αρθρο 5ο
Δικαιώματα μελών
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα :
α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
β) Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να συμβάλλουν σ'αυτή και να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να αποφασίζουν με την ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση.
δ) Να εκλέγουν τα Συλλογικά όργανα και να εκλέγονται σ'αυτά.
ε) Να αποχωρούν του Συλλόγου με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξοφλήσουν τις τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους καθώς και τις συνδρομές ολόκληρου του ημερολογιακού χρόνου, μέσα στον οποίο αποχωρούν.

Αρθρο 6ο
Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται :
α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
β) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Διοίκησης του Συλλόγου.
γ) Να συμμετέχουν σ'όλες τις Συλλογικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
δ) Να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναλαμβάνουν κάθε συλλογικό αντιπροσωπευτικό καθήκον που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 7ο
Διαγραφές μέλους
Διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο :
α) Όποιος καθυστερεί με δική του ευθύνη τις συνδρομές του παραπάνω από 6 μήνες και δεν τις τακτοποιήσει μέσα σε 15 μέρες από την πρόσκλησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) ΄Οποιος παραβαίνει το Καταστατικό και με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα του Συλλόγου και της τάξης του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν πάρει απόφαση διαγραφής καλεί εγγράφως το μέλος να απολογηθεί μέσα σε 10 μέρες.
΄Ολες οι αποφάσεις για διαγραφή μελών πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη μετά τη διαγραφή Γενική Συνέλευση στην οποία καλούνται εγγράφως οι διαγραφέντες. Η απόφαση για διαγραφή μέλους λαμβάνεται με πλειοψηφία του 75% των παρόντων. Αν η Γενική Συνέλευση δε λάβει γνώσει ή δεν εκρίνει τη διαγραφή μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΡΟΙ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Αρθρο 8ο
Πόροι του Συλλόγου
Πόροι του Συλλόγου είναι :
1. Οι συνδρομές των μελών. Η μηνιαία συνδρομή των μελών ορίζεται σε ποσοστό 0,5% του συνόλου των καταβαλλομένων από την Τράπεζα αποδοχών τους.
Η συνδρομή εισπράττεται μέσω της Τραπέζης με την παρακράτηση του παραπάνω ποσοστού από την εκάστοτε πληρωμή των αποδοχών των μελών, με την εντολή και εξουσιοδότηση διά του παρόντος άρθρου, εις την εργοδότρια Τράπεζα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του να αυξομειώνει τη συνδρομή των μελών, εφαρμοζομένη η απόφαση αυτή και πριν από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αλλά ουδέποτε η αύξηση μπορεί να υπερβεί το 1% των αποδοχών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει έκτακτη εφ'άπαξ εισφορά ή δικαίωμα εγγραφής με την ίδια παραπάνω διαδικασία.
2. Κάθε ποσό που προέρχεται από προσόδους της περιουσίας του Συλλόγου.
3. Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομίες σύμφωνα με το νόμο, καθώς και η χρηματοδότηση από τον ΟΔΕΠΕΣ ή άλλον παρεμφερή Οργανισμό.
4. Κάθε άλλο έσοδο νόμιμα περιερχόμενο στο ταμείο του Συλλόγου.

Αρθρο 9ο
Διαχειριστικό έτος
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και συνυποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση.
Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται και σε περίπτωση ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα αρχαιρεσίες ή λογοδοσία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αρθρο 10ο
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο με καθολική ψηφοφορία των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της εκλογής του (υπογραφή πρακτικού εκλογών της Εφορευτικής Επιτροπής) και διαρκεί δύο χρόνια.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από δέκα πέντε (15) συμβούλους.
4. Μέσα σε 10 μέρες το αργότερο από την ημέρα της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ανήκει στο συνδυασμό (ψηφοδέλτιο) ο οποίος αναδείχτηκε πρώτος σε ψήφους, προσκαλεί έγκαιρα όλους τους εκλεγμένους συμβούλους σε συνεδρίαση, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων. Σε περίπτωση αδρανείας για οποιοδήποτε λόγο του πλειοψηφίσαντος συμβούλου να συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή τούτο έχει δικαίωμα να κάνει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δεύτερου σε ψήφους συνδυασμού κ.ο.κ.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον ΄Εφορο. Επίσης, το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει από τα μέλη του τους υπεύθυνους Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Ασφαλιστικών θεμάτων, Οργανωτικών θεμάτων, Αμοιβών, καθώς και εκείνους που κατά την κρίση του χρειάζονται γιά άλλες (ειδικές) αρμοδιότητες.
6. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το λιγότερο οκτώ (8) σύμβουλοι και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται φανερή η ψηφοφορία, οπότε αν υπάρξει πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί ή αρνείται και συνεδριάζει τακτικά το λιγότερο μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ύστερα από έγγραφη αίτηση 5 συμβούλων απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση και στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να γράφονται συνοπτικά τα θέματα (ή το θέμα) για τα οποία συγκαλείται ή ζητείται να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τούτο μέσα σε 6 μέρες από την κατάθεση σ'αυτόν της αίτησης, αλλοιώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που την υπογράφουν την κοινοποιούν σ'όλους τους Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας την ημέρα και ώρα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα εφ'όσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ο απαιτούμενος για την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και του Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ένας από τους παρόντες Συμβούλους με απόφασή τους.
8. Ειδικά για την περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με θέμα την ανασύνθεση ή ανακατανομή των αξιωμάτων, το θέμα αυτό πρέπει απαραίτητα να γράφεται στην πρόσκληση, η σχετική δε απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, εκλέγεται στο αξίωμα ο υποψήφιος, που ανήκει στο συνδυασμό (ψηφοδέλτιο), ο οποίος έχει τους σχετικά περισσότερους συμβούλους.
9. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα του ίδιου συνδυασμού στον οποίο ανήκε το μέλος αυτό, ενώ σε ππερίπτωση αδυναμίας του εν λόγω συνδυασμού να καλύψει το κενό, αντικαθίσταται με τον κατά σειρά επιλαχόντα του επόμενου κατά σειρά επιτυχίας συνδυασμού πρώτα και μεμονωμένα ανεξάρτητο υποψήφιο ύστερα κ.ο.κ.
10. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο επιλαχόντων συμβούλων προς συμπλήρωση ή αναπλήρωση ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε, αν τα παραμένοντα μέλη αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας και το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του, νόμιμα συνέρχεται τούτο και διοικεί το Σύλλογο με τα απομένοντα μέλη, αλλοιώς, δηλαδή σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον πρώτο χρόνο της θητείας του, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, προς διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών και συμπλήρωση των κενών θέσεων τακτικών μελών. Η θητεία των με τον τρόπο αυτό εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των λοιπών. Οσάκις μέλος του Γενικού Συμβουλίου από την επαρχία βρίσκεται στην έδρα του Συλλόγου, μπορεί να παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
11. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν τη μέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Η επίδοση των προσκλήσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο για επείγοντα θέματα την ίδια μέρα, οπότε τα μέλη ειδοποιούνται το ταχύτερο δυνατό με τον προσφορότερο τρόπο.
12. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες Συμβούλους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών, που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους και την καταχώρησή τους στο βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου.
13. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται δημόσια, εκτός αν άλλως αποφασίσει το ίδιο το Δ.Σ.
Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.
14. Η Γ.Σ. δικαιούται να παύει ή να ανακαλεί οποιοδήποτε Συλλογικό όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών, λόγω μη εκπληρώσεως των καθηκόντων τους για οποιαδήποτε αιτία. ΄Εκφραση ή απόφαση μομφής κατά συλλογικού οργάνου δε συνεπάγεται και παύση του, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στην απόφαση της Γ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον προκύπτει ανάγκη νέων αρχειρεσιών η Γ.Σ. δικαιούνται να αναθέσει τη διεξαγωγή τους στην υπάρχουσα Διοίκηση.
Μεταβατική διάταξη : Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων για τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις και των λοιπών οργάνων του ΣΕΕΤ που εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες του έτους 1993 (29.12.93), παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 1996 προκειμένου στο εξής οι αρχαιρεσίες και εκλογές του Συλλόγου να γίνονται με την Τακτική Γεν. Συν. του πρώτου τριμήνου και έτους λήξης της θητείας τους (προς αποφυγή των δυσβάστακτων δαπανών σύγκλησης δύο αλλεπάλληλων Γ.Σ.).

Αρθρο 11ο
Γενικό Συμβούλιο
1. Ο Σύλλογος στις καταστατικές (γενικότερες) επιδιώξεις του κατευθύνεται από Γενικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με καθολική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
2. Η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου ταυτίζεται με εκείνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Γενικό Συμβούλιο συγκροτείται από 23 συμβούλους. Μέλη του Γ.Σ. είναι αυτοδικαίως και οι δεκαπέντε (15) σύμβουλοι του Δ.Σ. και οι υπόλοιποι οχτώ (8) εκλέγονται ανά ένας μεταξύ των μελών (υποψηφίων) που εργάζονται στα ακόλουθα (8) διαμερίσματα της χώρας.
1) ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
3) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ,
4) ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
5) ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ,
6) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,
7) ΣΤΕΡΕΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ - ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ,
8) ΚΡΗΤΗ.
4. Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, συγκαλούμενο υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αποφασίζει και συντάσσει σε διάγραμμα το πρόγραμμα των επιδιώξεων του Συλλόγου κατά το τρίμηνο αυτό και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων για τα προηγούμενα τρίμηνα. Η πρώτη συνεδρίαση γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του επομένου της εκλογής μήνα.
5. Το Γενικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες το λιγότερο 12 σύμβουλοι από τους οποίους οι 4 το λιγότερο πρέπει να είναι εκπρόσωποι διαμερισμάτων και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
6. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται και έκτακτα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση το λιγότερο 4 συμβούλων εκπροσώπων διαμερισμάτων. Στην πρόσκληση και στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να γράφονται συνοπτικά τα θέματα (ή θέμα) για τα οποία συγκαλείται ή ζητείται να συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο.
7. Χρέη Προέδρου και Γραμματέα του Γ.Σ. εκτελούν αντίστοιχα ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας τους οι αναπληρωτές τους, σε περίπτωση δε απουσίας και τούτων οι από τους παρόντες οριζόμενοι.

Αρθρο 12ο
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Δ.Σ. και των μελών του
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου και ενεργεί πάνω σε όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στο Σύλλογο, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει, απολύει το Προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές του, εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί με απόφασή του αυτές και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, συντάσσει τη Διοικητική λογοδοσία διά του Προέδρου και του Γεν. γραμματέα καθώς και τη Διαχειριστική λογοδοσία διά του Προέδρου και του Ταμία και γενικά προβαίνει σ'όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των εν γένει συμφερόντων του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το Καταστατικό, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των μελών σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πήρε σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή παραστάντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιούται από τα πρακτικά του Δ.Σ.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και συνεχούς απουσίας μέλους του επί τρεις τουλάχιστο τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, που αηναγράφεται στα πρακτικά, να το αντικαταστήσει με ένα από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
4. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στις Συνελεύσεις των μελών.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο οι εκπρόσωποι των αδελφών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των οικείων Ενώσεων, των Συνεταιρισμών του προσωπικού κλπ συναφών οργάνων ή να συνεδριάζει από κοινού με αυτά για κοινού ενδιαφέοροντος θέματα προς μελέτη και ανταλλαγή απόψεων.
6. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του και για υποβοήθηση του έργου του να καλεί όπως παρίστανται στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές από εξειδικευμένα μέλη του Συλλόγου τις οποίες θέτει υπό τις οδηγίες του ή των επιφορτισμένων προς τούτο με ειδικά καθήκοντα μελών του Δ.Σ.
7. Επίσης μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με πρόσκλησή του, οι νομικοί, οι οικονομικοί κλπ Σύμβουλοι του Συλλόγου, για την πρόσληψη των οποίων ή για την ανάθεση σ'αυτούς συγκεκριμένης εργασίας, μελέτης ή υποθέσεως, αποφασίζει τούτο.
8. Το Δ.Σ. του Συλλόγου υποδεικνύει ή διορίζει τα εκπροσωπούντα το Σύλλογο ή το Δ.Σ. μέλη αυτών, στα υπηρεσιακά Συμβούλια της Τραπέζης, στις Διοικήσεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, στις επαγγελματικές Ενώσεις, στους Συνεταιρισμούς κλπ του προσωπικού, τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς το Δ.Σ. συμμορφούμενα απόλυτα με τις οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις αυτού.
9. Το Δ.Σ. του Συλλογικού οργάνου δικαιούται να ανακαλεί από τα αξιώματά τους όλα τα μέλη του, να προβαίνει στην ανακατανομή αξιωμάτων και να γνωστοποιεί την όποια μεταβολή με ανακοίνωσή του στα μέλη του Συλλόγου. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται στα μέλη τυχόν μεταβολή της συνθέσεως του Δ.Σ. λόγω παραιτήσεως, αποχωρήσεως, εκπτώσεως κλπ μέλους του Δ.Σ.
10. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεών του από τα εκτελεστικά όργανά του, εγκρίνει ή μη τις ενέργειές τους, προγραμματίζει και αποφασίζει για τις παραπέρα ενέργειες και κατευθύνσεις.
11. Το Δ.Σ. ύστερα από πρόσκληση του Νομαρχιακού Παραρτήματος ή της Επιτροπής Υποκαταστήματος αποστέλλει μέλη του για ενημέρωση πάνω σ' όλα τα συνδικαλιστικά θέματα.

Αρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο σ' όλες του τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής.
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με τη Διοίκηση και το Σύλλογο.
Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα.
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ' αυτές και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
β) Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σ' όλα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.
γ) Απόντων συγχρόνως του Προέδρου και Αναπληρωτού Προέδρου, καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας και τούτου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο απ' αυτά.
δ) Ο Γενικός Γραμματέας, διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης καθώς και το Μητρώο των μελών. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, εισηγούμενος σ' αυτές τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για τη σύνταξη των ανακοινώσεων και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων.
Το Γενικό Γραμματέα απόντα, αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, απόντος δε και τούτου, ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος.
ε) Ο Ταμίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις εν γένει εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφων τα αντίστοιχα παραστατικά και πληρώνει κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτού αυτού και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή του και την εντός των ορίων του προϋπολογισμού ενέργεια των δαπανών, ευθυνόμενος για κάθε υπέρβαση αυτού. Αυτής της ειδικής ευθύνης απαλάσσεται εφόσον η υπέρβαση δικαιολογείται από τα πράγματα ή από επείγουσες έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες και θεωρείται αναγκαία, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεόντως διατυπωμένη στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτού. Την ευθύνη της υπέρβασης έχει στην περίπτωση αυτή απέναντι στη Συνέλευση, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο.
΄Οσες δαπάνες ενεργούνται στα πλαίσια του προϋπολογισμού λόγω εκτάκτων, επειγουσών ή απροβλέπτων αναγκών, αλλά χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει οπωσδήποτε να φέρονται από τον Ταμία προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση για έγκριση προς απαλλαγή από τη σχετική ευθύνη.
Κρατεί τακτικά τα κατά το Νόμο βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του Συλλόγου και δίνει για όλα λόγο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Συντάσσει με τον Πρόεδρο τους ισολογισμούς και προϋπολογισμούς, τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισμών, προϋπολογισμών κλπ σχετικών με τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία αναπληρώνει αυτόν οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλος.
στ)Ο ΄Εφορος έχει τη γενική φροντίδα της Λέσχης και κύρια των εντευκτηρίων, της βιβλιοθήκης κλπ σχετικών χώρων και επίπλων.
Εισηγείται και προγραμματίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διάφορες εκπολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών και των επιδιώξεων του Συλλόγου.
Αναπληρωτής του Εφόρου ορίζεται ο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλος.
ζ) Οι αρμοδιότητες των υπευθύνων του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου 10, είναι οι εξής :
1. Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Είναι υπεύθυνος για κάθε δημόσια εκδήλωση του Συλλόγου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Φροντίζει μαζί με τον Πρόεδρο για τη διανομή των ανακοινώσεων προς τον ημερήσιο Τύπο και τα Μ.Μ.Ε.
Οργανώνει και προετοιμάζει τις διάφορες επαφές και συνεντεύξεις του Συλλόγου που αποφασίζει το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
2. Υπεύθυνος Ασφαλιστικών Θεμάτων.
Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, επεξεργασία και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου - μέσω των εκπροσώπων του - με τα Διοικητικά Συμβούλια του ΤΕΑΠΕΤΕ - ΤΑΠΕΤΕ. Παρακολουθεί, επεξεργάζεται, μελετά και ενημερώνει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο για ζητήματα που αφορούν γενικότερα το Ασφαλιστικό.
3. Υπεύθυνος Οργανωτικών Θεμάτων.
Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και συμβολή στην κανονική λειτουργία του Γενικού Συμβουλίου, των Επιτροπών Καταστημάτων και των Νομαρχιακών Παραρτημάτων.
Φροντίζει για την πληρέστερη ενημέρωση και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Επιτροπών Καταστημάτων και των Νομαρχιακών Παραρτημάτων που απορρέουν από το καταστατικό και τους οικείους κανονισμούς, τόσο προς το Σύλλογο όσο και προς τις υπερκείμενες οργανώσεις σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα.
4. Υπεύθυνος Αμοιβών.
Παρακολουθεί όλες τις μεταβολές και εξελίξεις που έχουν σχέση με τις αμοιβές, επιδοματική πολιτική κλπ (Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ΣΣΕ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Επιχειρησιακές Συμβάσεις, Διοικητικές Αποφάσεις κλπ) καθώς και τις μεταβολές επί των αμοιβών στις άλλες Τράπεζες. Επεξεργάζεται, μελετά και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο επί μοσθολογικών ζητημάτων. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετική με την έκταση και το είδος των παραπάνω αρμοδιοτήτων, αποφασίζει το Δ.Σ. του ΣΕΕΤ.

Αρθρο 14ο
Εξελεγκτική Επιτροπή
Οι σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού εκλεγμένοι Ελεγκτές προσκαλούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον καταρτισμό του απολογισμού και ισολογισμού για την χρήση που πέρασε, ελέγχουν την εν γένει διαχείριση κατ' αυτήν. Στη διάθεσή τους παραχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει την έκθεσή της που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.
Η θητεία των μελών της αρχίζει και τελειώνει μαζί με τη θητεία των μελών του Διοκητικού Συμβουλίου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη.

Αρθρο 15ο
Τοπικά όργανα του Συλλόγου
Α΄. Επιτροπές Υποκαταστημάτων (Ε.Υ.)
1. Σε κάθε υποκατάστημα της Τραπέζης εκλέγεται από τους υπαλλήλους που εργάζονται εκεί Επιτροπή, που η θητεία της αρχίζει και λήγει ταυτόχρονα με εκείνη του Δ.Σ.
2. Στα υποκαταστήματα όπου εργάζονται μέχρι 10 υπάλληλοι εκλέγονται μονομελείς ή διμελείς επιτροπές, μέχρι 50 υπάλληλοι εκλέγονται τριμελείς επιτροπές και στα υπόλοιπα πενταμελείς.
3. Η εκλογή των μελών των επιτροπών γίνεται με καθολική μυστική ψηφοφορία των εργαζομένων σε κάθε υποκατάστημα βάσει ψηφοδελτίου-καταστάσεως, στην οποία γράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Υποψήφιοι είναι και οι προτεινόμενοι με έγγραφο που το υπογράφουν το λιγότερο οι μισοί υπάλληλοι του υποκαταστήματος.
4. Μέλη της Ε.Υ. εκλέγονται όσοι προηγούνται σε σταυρούς προτίμησης, όπως προκύπτει από τα ψηφοδέλτια και βεβαιώνεται από σχετικό πρακτικό της Εφ. Επιτροπής.
5. Η ψηφοφορία γίνεται μέσα σε δέκα μέρες μετά την ημέρα της ψηφοφορίας για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, ενώπιον εφορευτικής επιτροπής από 2-3 μέλη που εκλέγονται στο ίδιο χρονικό διάστημα με ανάταση των χεριών από Γ. Συνέλευση των εργαζομένων κάθε υποκ/τος.
6. Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές από την Εφ. Επιτροπή μέχρι τη στιγμή έναρξης της ψηφοφορίας.
7. Η Εφ. Επιτροπή κάθε υποκαταστήματος συντάσσει, υπογράφει και κοινοποιεί στο Σύλλογο χωρίς καθυστέρηση πρακτικό ψηφοφορίας και εκλογής της Ε.Υ.
8. Κάθε Ε.Υ. εκπροσωπείται από το Γραμματέα της, που εκλέγεται μεταξύ των μελών της.
Β΄. Επιτροπές Νομών (Ε.Ν.)
Καταργείται.
Γ΄. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα σχετικό με τα προαναφερόμενα υπό στοιχεία (Α) τούτο λύεται κατ' αναλογία σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για το Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.
Δ΄. Το έργο, τα καθήκοντα και η λειτουργία των Επιτροπών Υποκαταστημάτων καθορίζεται από τον Κανονισμό που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση στις 6/4/1985, ο οποίος μπορεί να τροποποιείται από αυτή με τη διαδικασία του άρθρου 17 παραγρ. 10 (καθολική ψηφοφορία) με συνήθη πλειοψηφία.
Ε΄.
1. Στην έδρα κάθε Εργατικού Κέντρου εκτός της Αθήνας μπορεί να λειτουργήσει Παράρτημα του Συλλόγου με διοίκηση εκλεγόμενη από τα μέλη του Συλλόγου, που εργάζονται στα υποκαταστήματα της περιοχής του.
2. Οι εργαζόμενοι σε περιοχές μη υπαγόμενες στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών μπορούν να εκλέγονται σαν αντιπρόσωποι του Συλλόγου και να μετέχουν στα διοικητικά όργανα των οικείων τοπικών Εργατικών Κέντρων, της ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ, σύμφωνα με τα σχετικά καταστατικά τους, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ.
3. Τα της συστάσεως, λειτουργίας, διοικήσεως και αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Παραρτημάτων και τα της εκλογής των διοικήσεων και των αντιπροσώπων τους για τα τοπικά Εργατικά Κέντρα και κάθε τι σχετικό με αυτά, ρυθμίζονται με ειδικό Κανονισμό που συντάσσει και αποφασίζει το Δ.Σ. και σε συνέχεια εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.
Α. ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1. Ταυτόχρονα με τις γενικές αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των άλλων οργάνων της Διοίκησης του Συλλόγου, καθώς και των αντιπροσώπων του για το πανελλαδικό συνέδριο ΟΤΟΕ και το συνέδριο του ΕΚΑ, διενεργείται η εκλογή με μυστική ψηφοφορία κατά νομό των :
Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ για το Παράρτημα του Συλλόγου στο νομό.
ΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ του Συλλόγου στους νομούς για το αντίστοιχο τοπικό Εργατικό Κέντρο σύμφωνα με τις διατάξεις των Καταστατικών των Εργατικών Κέντρων.
Μαζί με τους παραπάνω εκλέγονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί.
2. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, που εργάζονται στον αντίστοιχο νομό.
3. Η εκλογή διενεργείται και για τις παραπάνω περιπτώσεις με ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό, όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι για κάθε αντιπροσωπεία ξεχωριστά (Παράρτημα του Συλλόγου στο νομό ΕΚ). Η εκλογή διενεργείται με το ίδιο εκλογικό σύστημα που προβλέπει το Καταστατικό για την εκλογή των Οργάνων του.
4. Τα θέματα σταυροδοσίας καθορίζονται από το Καταστατικό του Συλλόγου (άρθ.20).
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην τοπική Εφορευτική Επιτροπή της Πρωτεύουσας του νομού με αίτηση, μέσα στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό προθεσμίες. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή της Πρωτεύουσας κάθε νομού, ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά συνδυασμό και φροντίζει για την εκτύπωση ή δακτυλογράφηση των ψηφοδελτίων, καθώς και για την αποστολή τους σε όλες τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές του αντίστοιχου νομού.
6. Η θητεία των παραπάνω νομαρχιακών συμβούλων και των αντιπροσώπων για τα τοπικά Εργατικά Κέντρα είναι διετής, όση δηλαδή και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
Β΄. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ
1. Σύνθεση
Το Παράρτημα του Συλλόγου σε νομούς απαρτίζεται από συμβούλους που εκλέγονται όπως ορίζεται παραπάνω και με την εξής αναλογία :
Τρεις (3) σύμβουλοι για κάθε νομό, εφόσον τα μέλη του ΣΥΕΤΕ που εργάζονται στο νομό αυτό είναι μέχρι και 100.
Πέντε (5) σύμβουλοι για κάθε νομό, εφόσον τα μέλη του ΣΥΕΤΕ, που εργάζονται στο νομό αυτό είναι από 101 μέχρι και 300.
Επτά (7) σύμβουλοι για κάθε νομό, εφόσον τα μέλη του ΣΥΕΤΕ, που εργάζονται στο νομό αυτό είναι από 301 και πάνω.
2. ΄Εδρα
΄Εδρα του Παραρτήματος του ΣΥΕΤΕ είναι η πρωτεύουσα του νομού. Είναι δυνατόν, όμως, ύστερα από συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. να οριστεί άλλη πόλη στο νομό σαν έδρα του Παραρτήματος.
3. Αρμοδιότητες
Το Παράρτημα της ΣΥΕΤΕ στο νομό, δρώντας στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, φροντίζει - με ευθύνη της Γραμματείας του - για :
Την ανάπτυξη της δράσης του, με στόχο την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
Την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
Την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας.
Τη μελέτη και προώθηση (αντιμετώπιση) των τοπικών επαγγελματικών προβλημάτων των μελών του Συλλόγου, κάνοντας σχετική εισήγηση στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.
Την ανάπτυξη της δράσης των επιτροπών αντιπροσώπων καταστημάτων του νομού του.
Τη βελτίωση της τοπικής οργάνωσης της ΟΤΟΕ, βοηθώντας το αντίστοιχο τοπικό Παράρτημα της ΟΤΟΕ.
4. Λειτουργία
Το Παράρτημα του Συλλόγου στους νομούς διευθύνεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.), τα μέλη του οποίου εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία το Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γραμματέα του Παραρτήματος.
Ολομέλεια του Παραρτήματος γίνεται τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν κριθεί αυτό αναγκαίο από τη Ν.Σ. του Παραρτήματος.
Η σχετική απόφαση της Ν.Σ. ορίζει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης με κοινοποίηση στο ΣΕΕΤ.
Με απόφαση της Ν.Σ. τις συνεδριάσεις μπορούν να παρακολουθούν - χωρίς δικαίωμα ψήφου - οι Γραμματείς των Επιτροπών Καταστημάτων του νομού.
Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Γραμματέας της Ν.Σ.
Το Παράρτημα με ευθύνη του Ν.Σ. υποβάλλει κάθε 6μηνο έκθεση δράσης του στο Δ.Σ., καθώς και τα σχετικά προγράμματα δράσης του.
Το Ν.Σ. του ΣΕΕΤ πρέπει να φροντίζει για κάθε είδους βοήθεια στο Παράρτημα, ώστε να διευκολύνει στην εκπλήρωση του έργου του.
Τα Παραρτήματα του ΣΕΕΤ στους νομούς μπορούν να μετέχουν στα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα με αντιπροσώπους τους, οι οποίοι εκλέγονται όπως ορίζεται παραπάνω.

΄Αρθρο 16ο
Καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αρθρο 17ο
Γενικές Συνελεύσεις
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν το Σωματείο, να τροποποιεί το Καταστατικό, να εκλέγει τα Συλλογικά όργανά του, να εγκρίνει τον απολογισμό και προϋπολογισμό του Σωματείου, να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία των αγώνων του Σωματείου για τα συμφέροντα των μελών του.
Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη.
Η Γενική Συνέλευση γίνεται τακτικά μια φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίοδο του Α΄ τριμήνου κάθε χρόνου.
΄Εκτακτα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση του 1/20 των ταμειακά εντάξει μελών, στην οποία αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνουν για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 15 μέρες από τη μέρα της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνοντας οπωσδήποτε και αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση, αλλοιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζει ο Νόμος. Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφασή του :
α) Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου.
γ) Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του Καταστατικού ή της έγκρισης Κανονισμών που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/20 των μελών τα οποία πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από ανακοίνωση - πρόσκληση που διανέμεται στα μέλη και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Συλλόγου 3 μέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν βρίσκεται σε αυτές το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών, που υπηρετούν στα καταστήματα της Αθήνας και Πειραιά, αφού αφαιρεθούν πρώτα τα μέλη που βρίσκονται μακριά από την Αθήνα και Πειραιά, λόγω στράτευσης, υπηρεσίας ή αδείας. Αν στην πρώτη αυτή Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία γίνεται νέα, μέσα σε 8 μέρες το πολύ, στην οποία υπάρχει απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 των ως άνω υπολογιζομένων μελών.
Αν ούτε και στη δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση υπάρξει απαρτία συγκαλείται τρίτη και τελευταία σε 8 το πολύ μέρες από την προηγούμενη, η οποία προχωρεί στις εργασίες της νόμιμα, με την παρουσία τουλάχιστον 150 από τα ταμειακά εντάξει μέλη της.
Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών με μυστική ψηφοφορία ή με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ειδικότερα ορίζει, ή όπως το σώμα αποφασίσει κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως διά βοής.
Επί ειδικών θεμάτων, όπου ο Νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται η Γ.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. να αποφασίζει τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου, εντός των επομένων αυτής 30 ημερών, εφαρμοζομένης κατ' αναλογίαν της περί αρχαιρεσιών προβλεπομένης διαδικασίας.
Η Διοίκηση του Συλλόγου ελέγχει την εγκυρότητα της συμμετοχής και της ψήφου των μελών καθώς και την απαρτία της Συνέλευσης, υποχρεούμενη στην τελευταία αυτή περίπτωση να ανακοινώσει στα παρόντα μέλη τα στοιχεία που αποδεικνύουν την έλλειψη απαρτίας.
Η Διοίκηση του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις συνελεύσεις των μελών αντιπροσώπους των διοικήσεων των ανωτέρων συνδικαλιστικών ενώσεων ή των Συλλόγων καθώς και οιονδήποτε τρίτον εφόσον κρίνει σκόπιμον και ωφέλιμο για τα συμφέροντα των μελών.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο των εργασιών της αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο Γραμματείς.
Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων μαγνητοφωνούνται από το Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου συνοπτικά στο οικείο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 18ο
Εκλογικό Σύστημα
Σαν εκλογικό σύστημα βάσει του οποίου εκλέγονται τα μέλη όλων των Συλλογικών οργάνων και οι αντιπρόσωποι, ορίζεται η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, όπως αναλύεται πιο κάτω :
Ο αριθμός των εδρών κάθε Συλλογικού οργάνου και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας.
Α΄ Κατανομή
Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες και αριθμό αντιπροσώπων, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων του. Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκον της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εκλεγμένων για κάθε είδος αξιώματος (Δ.Σ. Εξ. Επιτροπής κλπ) παραλειπομένου του κλάσματος.
Ειδικά για την κατανομή των εκλεγομένων στο Γενικό Συμβούλιο 8 συμβούλων - εκπροσώπων των αντιστοίχων 8 διαμερισμάτων της χώρας, σαν εκλογικό μέτρο παίρνεται το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού οκτώ (8). Από συνδυασμό με λιγότερους υποψηφίους από το σύνολο των εκλεγμένων για κάθε είδος αξιώματος δεν μπορούν να εκλεγούν περισσότεροι από τον αριθμό των υποψηφίων του ψηφοδελτίου του. Το ίδιο ισχύει και για τους μεμονωμένους υποψηφίους.
Β΄ Κατανομή
Εάν μετά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου (Α' κατανομή) παρέμειναν αδιάθετες έδρες ή αριθμός αντιπροσώπων, αυτά κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που πήραν το λιγότερο μία έδρα ή ανέδειξαν ένα αντιπρόσωπο και έχουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων το λιγότερο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εκλογικού μέτρου και εκείνων των συνδυασμών ως και μεμονωμένων υποψηφίων που δεν πήραν καμία έδρα ή δεν ανέδειξαν κανένα αντιπρόσωπο αλλά έχουν αριθμό ψηφοδελτίων ανώτερο των τριών τετάρτων (3/4) του εκλογικού μέτρου, κατά σειρά δε μεγέθους υπολοίπου ή αριθμού ψηφοδελτίων και σε περίπτωση ίσων υπολοίπων κατά σειρά συνολικού αριθμού ψηφοδελτίων.
Διευκρινίζεται ότι κάθε συνδυασμός που πήρε έδρα ή αντιπρόσωπο από την α' κατανομή μετέχει στη β' κατανομή μόνο για την κατηγορία αξιωμάτων από τα οποία πήρε έδρα ή αντιπρόσωπο στην πρώτη κατανομή, εκτός εάν ο αριθμός των ψηφοδελτίων του είναι ανώτερος του μισού του εκλογικού μέτρου για τη συγκεκριμένη κατηγορία αξιωμάτων.
Εάν και μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες έδρες ή αριθμός αντιπροσώπων, αυτά κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων που πήραν μέρος στην ψηφοφορία και κατά σειρά μεγέθους υπολοίπου ή αριθμού ψήφων.
Οι σύμφωνα με τα παραπάνω κατανεμόμενες έδρες ή αντιπρόσωποι καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κατά σειρά σταυρών προτιμήσεως μεταξύ των υποψηφίων του αυτού συνδυασμού. Ειδικά η εκλογή των μελών του Γενικού Συμβουλίου που εργάζονται στα αναφερόμενα στο άρθρο 11 διαμερίσματα της χώρας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : Μετά από κάθε κατανομή των εδρών για το Γ.Σ. την έδρα κάθε διαμερίσματος καταλαμβάνει εκείνος ο υποψήφιος του διαμερίσματος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, τόσο έναντι όλων των πρώτων σε σταυρούς προτίμησης υποψηφίων όλων των διαμερισμάτων κάθε μετέχοντος στην κατανομή συνδυασμού κλπ, όσο και μεταξύ των υποψηφίων του αυτού διαμερίσματος όλων των συνδυασμών κλπ που μετέχουν στην κατανομή.
Σε περίπτωση ισοψηφίας που προκύπτει από την εφαρμογή όλων των παραπάνω παραγράφων, γίνεται κλήρωση από την Ε.Ε. Ο αριθμός των επιτρεπομένων σταυρών προτίμησης είναι το πολύ ίδιος με τον αριθμό των εδρών κάθε Συλ. οργάνου ή με τον αριθμό των υπό εκλογή αντιπροσώπων αντίστοιχα. ΄Οταν ο αριθμός των σταυρών είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου ή όταν δεν τέθηκε κανένας σταυρός προτίμησης, τότε λογίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου πήραν σταυρό προτίμησης μεταξύ δε ισοψηφούντων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
Οι αρχαιρεσίες και εκλογές θεωρούνται έγκυρες όταν ο αριθμός αυτών που ψήφισαν είναι το λιγότερο ίσος με αυτόν που απαιτείται για απαρτία της πρώτης Γ. Συνελεύσεως σύμφωνα με το Καταστατικό. Αν ο αριθμός αυτών που ψήφισαν είναι μικρότερος, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη ή και τρίτη φορά με την απαρτία, που προβλέπεται για την αντίστοιχη Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Αρθρο 19ο
Αρχαιρεσίες
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Συλλογικών οργάνων και η εκλογή των αντιπροσώπων για τα συνέδρια των ανωτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
Στη Γενική Συνέλευση περί αρχαιρεσιών του Συλλόγου καθορίζεται η ημερομηνία της ψηφοφορίας και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και με το εκλογικό σύστημα των αρχαιρεσιών η Κ.Ε.Ε., παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων, που προσκαλείται από το Δ.Σ.
Η ψηφοφορία διεξάγεται σε όλη τη χώρα, σε ημερομηνία που ορίζει η Γ.Σ. μέσα σε 40 μέρες το πολύ από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γ.Σ. παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων που προεδρεύουν των Εφορευτικών Επιτροπών (Κ.Ε.Ε και τοπικών). Τους δικ. αντιπροσώπους που προεδρεύουν της Κ.Ε.Ε ή κλιμακίων της προσκαλεί το Δ.Σ. και αν αμελήσει αυτό η ίδια η Κ.Ε. τους δε δικ. αντιπροσώπους που προεδρεύουν των τοπικών Ε.Ε. προσκαλούν οι τοπικοί αντιπρόσωποι του Συλλόγου ή οι τοπικές Ε.Ε. με αίτησή τους στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις από το Καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Τον έλεγχο για το δικαίωμα ψήφου ενεργεί το Δ.Σ. του Συλλόγου, βάσει του Μητρώου των μελών καθώς και οι ΕΕ. βάσει των βεβαιουμένων από το Δ.Σ. του Συλλόγου αποσπασμάτων του Μητρώου των μελών του.
Δικαίωμα να εκλέγονται για το Δ.Σ. την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Κ.Ε.Ε έχουν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα να εκλέγονται μέλη του Γενικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κατά το άρθρο 11 οκτώ (8) διαμερίσματα της χώρας έχουν μόνο τα μέλη με δικαίωμα ψήφου που εργάζονται σε υποκαταστήματα της Τραπέζης των διαμερισμάτων αυτών, πλην εκείνων του πρώην Νομού Αττικής.
Τέλος δικαίωμα να εκλέγονται αντιπρόσωποι για τις ανώτερες συνδ. οργανώσεις έχουν όλα ανεξαίρετα τα μέλη με δικαίωμα ψήφου, ανεξάρτητα τόπου εργασίας, σύμφωνα και με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις δημοσίας τάξεως. Η Κ.Ε.Ε αποτελείται από 7 το πολύ τακτικά μέλη με ισάριθμους αναπληρωματικούς και εδρεύει στα Γραφεία του Συλλόγου. Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές αποτελούνται στα μεν υποκαταστήματα με δύναμη μελών μέχρι 16 από 2 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό στα δε υπόλοιπα από 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά.
Στις πόλεις με περισσότερα του ενός καταστήματα της Τράπεζας με επιμέλεια του Δ.Σ. εκλέγεται ή διορίζεται κατά τα άνω μία για κάθε πόλη Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας ο αριθμός των τακτικών μελών ορίζεται αναλόγως των αναγκών εις 3 έως 6 με ισάριθμα αναπληρωματικά.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί από τα εκεί εργαζόμενα μέλη κάποια Εφορευτική Επιτροπή, τότε με επιμέλεια του Δ.Σ. διορίζεται αυτή είτε από τον τοπικό αντιπρόσωπο του Συλλόγου, είτε και απ' ευθείας από την Κ.Ε.Ε. Τα μέλη των τοπικών Ε.Ε γνωστοποιούνται αμέσως μετά την εκλογή τους στην Κ.Ε.Ε, με επιμέλεια των ιδίων.
Το αξίωμα του αντιπροσώπου του Συλλόγου δεν είναι ασυμβίβαστο με αυτό του μέλους της τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής, εφόσον ο αντιπρόσωπος δεν είναι υποψήφιος σε κάποιο ψηφοδέλτιο.
Την επόμενη μέρα μετά την εκλογή της, η Κ.Ε.Ε συνεδριάζει και εκδίδει ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, στην οποία εκτός των γενικών οδηγιών για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την υποβολή των υποψηφιοτήτων δίνει εντολή στους αντιπροσώπους του Συλλόγου σ' όλα τα εκτός Αθήνας και Πειραιά και Ν. Αττικής υποκ/τα να φροντίσουν για την άμεση εκλογή των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών σε συνεννόηση με το Δ.Σ.
Η προθεσμία για την υποβολή προς την Κ.Ε.Ε των υποψηφιοτήτων για τα προς εκλογήν αξιώματα αρχίζει την επόμενη μέρα της ημερομηνίας εκδόσεως της παραπάνω ανακοίνωσής της και τελειώνει σε 12 μέρες.
Οι δηλώσεις υποψηφιότητας μελών που εργάζονται εκτός Αθήνας και Πειραιά μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των Τ.Ε.Ε, οι οποίες τις ταχυδρομούν αυθημερόν με συστημένο γράμμα. Σαν χρόνος υποβολής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία σημείωσης της Τ.Ε.Ε επάνω στη δήλωση και η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Μέσα σε 10 μέρες από την εκπνοή της παραπάνω 12ήμερης προθεσμίας η Κ.Ε.Ε γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της προς όλα τα μέλη του Συλλόγου τον πίνακα όλων των ανακηρυχθέντων συνδυασμών και ανεξαρτήτων υποψηφίων και αποστέλλει τα αναγκαία ψηφοδέλτια.
Σε περίπτωση υποψηφιότητας που δεν εμφανίζει τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό προϋποθέσεις, πρέπει να ειδοποιείται ο υποψήφιος και ο επικεφαλής του συνδυασμού έγκαιρα από την Κ.Ε.Ε, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας του κωλύματος ή αντικατάστασής του με άλλον υποψήφιον.
Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται οι υποψήφιοι στις παρακάτω ιδιαίτερες στήλες :
1) Υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Συλλόγου
2) Υποψήφιοι για το Γ.Σ. του Συλλόγου
3) Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή
4) Υποψήφιοι για το Ε. Κέντρο
5) Υποψήφιοι για την ΟΤΟΕ.
Ο αριθμός των εκλεγμένων είναι :
α) Για το Δ.Σ. 15 τακτικοί
β) Για το Γ.Σ. (με τους 15 του Δ.Σ.) 23 τακτικοί
γ) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 3 τακτικοί.
Σε περίπτωση που κάποιος συνδυασμός δεν έχει επαρκή αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των εδρών που του αναλογούν, οι απομένουσες έδρες κατανέμονται όλες μεταξύ των λοιπών συνδυασμών ανάλογα με τη μεταξύ τους εκλογική δύναμη (αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων).
Ο αριθμός των εκλεγομένων για το Ε.Κ και την ΟΤΟΕ καθορίζεται από τα αντίστοιχα καταστατικά των οργανώσεων αυτών και το Νόμο.
΄Ολοι οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί των εκλεγέντων (τακτικών του) της ίδιας κατηγορίας (στήλης).
Τα ονόματα υποψηφίων για όλες τις περιπτώσεις γράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, παρέχεται όμως η δυνατότητα στον επικεφαλής του συνδυασμού να προτάξει το όνομά του. Οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους και σαν μεμονωμένοι με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ο καθένας.
Η Κ.Ε.Ε φροντίζει υπεύθυνα για την έγκαιρη αποστολή του απαραίτητου υλικού των αρχαιρεσιών και σχετικών οδηγιών σε όλες τις Τ.Ε.Ε και σε συνεργασία με αυτές ενημερώνει με πληρότητα και έγκαιρα όλα τα μέλη του Συλλόγου για κάθε τι που πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με τις αρχαιρεσίες και γενικά εποπτεύει για την αδιάβλητη και νόμιμη διεξαγωγή τους.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει στις Ε.Ε. κάθε υλική ή άλλη βοήθεια καθώς και τη χρήση του μηχανισμού του και των γραφείων του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άψογη και αδιάβλητη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
΄Ολες οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και εκλογών, στις οποίες υποβάλλονται η Κ.Ε.Ε και οι Τ.Ε.Ε βαρύνουν το Σύλλογο και εξοφλούνται βάσει σχετικών αποδείξεων.
Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού κατά όργανο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του συνόλου του αριθμού των εκλεγμένων στο όργανο με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου πλην των υποψηφίων στο Δ.Σ. που ο συνδυασμός μπορεί να περιλάβει μέχρι 20 υποψηφίους και του Γενικού Συμβουλίου που μπορεί να περιληφθούν μέχρι 5 υποψήφιοι κατά περιφέρεια.

Αρθρο 20ο
Διεξαγωγή ψηφοφορίας-Αποτελέσματα
1. ΄Ολες οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη μελών των διαφόρων συλλογικών οργάνων πλην των Ε.Ε. γίνονται ενώπιον των Εφορευτικών Επιτροπών ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα κατά την ημερομηνία που όρισε η Γ.Σ. είναι μυστικές και γίνονται με ψηφοδέλτια και φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά στους ψηφοφόρους η Ε.Ε.
2. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, βάσει καταστάσεων-αποσπασμάτων του Μητρώου μελών του Συλλόγου, οι οποίες υπογραφόμενες από το Δ.Σ. στέλνονται έγκαιρα στις Ε.Ε.
3. Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που προτιμούν, μπορούν δε να σημειώσουν το πολύ τόσους σταυρούς όσος είναι ο αριθμός των εκλεγομένων προσώπων για κάθε κατηγορία αξιωμάτων, όπως αυτός προκύπτει από το παρόν Καταστατικό ή από σχετική ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε.
4. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε ιδιαίτερο κατάλληλα διασκευασμένο χώρο, όπου αθέατος από τρίτους κλείνει το ψηφοδέλτιο στο φάκελο, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Ε.Ε. και παρουσία της τον τοποθετεί μέσα σε ψηφοδόχο ελεγμένη και σφραγισμένη προ της ψηφοφορίας από την Ε.Ε. Ταυτόχρονα με την ψηφοφορία κάθε μέλους το όνομά του διαγράφεται, χωρίς να σβήνεται, στη σχετική κατάσταση - απόσπασμα Μητρώου.
5. Κατά την ψηφοφορία δικαιούνται να παρευρίσκονται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ανεξαρτήτου υποψηφίου, κατά δε τη διαλογή των ψηφοδελτίων μπορούν να παρευρίσκονται μέχρι και 3 αντιπρόσωποι από κάθε συνδυασμό.
6. Η ψηφοφορία αρχίζει με την ανατολή και τελειώνει με τη δύση του ήλιου και γίνεται σε κατάλληλο τόπο, που τον ορίζουν η Ε.Ε., σε συνεννόηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου, εφόσον δεν έχει αποφασίσει σχετικά η Γ.Σ.
7. Ειδικά για τη γεωγραφική περιοχή του πρώην Νομού Αττικής, η ψηφοφορία γίνεται με περιφορά της ψηφοδόχου στα υποκαταστήματα από κλιμάκια της Κ.Ε.Ε που συνοδεύονται από δικαστικό αντιπρόσωπο και εφόσον δε γίνει δυνατή η ψηφοφορία όλων των μελών αυθημερόν, τότε συνεχίζεται και την επομένη ημέρα ή και τη μεθεπομένη. Για την αλλαγή του τόπου και τρόπου ψηφοφορίας και για τη διεξαγωγή της σε μια μέρα μπορεί να αποφασίσει η Γ.Σ.
8. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας οι Ε.Ε. ελέγχουν το απαραβίαστο της ψηφοδόχου, την ανοίγουν, ελέγχουν την υπογραφή του δικαστικού αντιποσώπου στους φακέλους, τους καταμετρούν τους μονογραφούν, διαπιστώνουν ότι ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό όσων εψήφισαν και συντάσσουν πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται :
α) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.
β) Τα ονόματα της Ε.Ε. και του δικαστικού αντιπροσώπου.
γ) Ο αριθμός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως προκύπτει από το Μητρώο (απόσπασμα).
δ) Ο αριθμός των μελών που εψήφισαν.
ε) Ο αριθμός των φακέλων ψηφοφορίας.
στ)Οι τυχόν ενστάσεις και η απόφαση της Ε.Ε. επάνω σ' αυτές. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από την Ε.Ε. το δικαστικό αντιπρόσωπο και τους παρισταμένους αντιπροσώπους των συνδυασμών, εφόσον το επιθυμούν.
9. Οι Τ.Ε.Ε κλείουν το πρωτόκολλο, τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και τα αποσπάσματα του Μητρώου μέσα σε ειδικό φάκελο, το σφραγίζουν με ισπανικό κερί, το μονογράφουν και αυθημερόν ο δικ. αντιπρόσωπος τον ταχυδρομεί συστημένο στο όνομα του Προέδρου της Κ.Ε.Ε ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ, ΑΘΗΝΑ.
10. Η Κ.Ε.Ε τοποθετεί το πρωτόκολλο μέσα στην ψηφοδόχο, την οποία κλείνει και σφραγίζει με ισπανικό κερί και στη συνέχεια την τοποθετεί σε ιδιαίτερο χώρο (δωμάτιο) του Συλλόγου, τα κλειδιά της ψοφοδόχου κατανέμονται μεταξύ του δικ. αντιπροσώπου και μελών της Κ.Ε.Ε., ενώ τα κλειδιά του ανωτέρω χώρου του Συλλόγου κρατούνται από τους δικαστικούς αντιπροσώπους.
11. Την όγδοη μέρα από τη διενέργεια της ψηφοφορίας, ο οικείος δικαστικός αντιπρόσωπος συνοδευόμενος από τα μέλη της Κ.Ε.Ε παραλαμβάνει τους ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ επ' ονόματί του αποσταλλέντες φακέλους ψηφοφορίας από τους δικαστικούς αντιπροσώπους των οικείων Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και μεταφέρει τούτους στο Σύλλογο, όπου φυλάσσονται έγκλειστοι και οι ψηφοδόχοι ψηφοφορίας Αθηνών - Πειραιώς.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λείπουν τα αποτελέσματα Υποκαταστημάτων τότε αποφασίζεται η αναβολή της παραλαβής των φακέλων για μερικές ημέρες.
13. Μετά η Κ.Ε.Ε παρισταμένου και του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου προβαίνει στον έλεγχο και την καταμέτρηση των παραληφθέντων φακέλλων. Σε συνέχεια ανοίγει τούτους, ελέγχει τον αριθμό των εσωκλείστων φακέλων ψηφοφορίας, έπειτα αποσφραγίζονται και οι ψηφοδόχοι ψηφοφορίας του Κέντρου, όπου γίνεται παρόμοιος έλεγχος και μετά γίνεται η ανάμιξη των φακέλλων ψηφοφορίας Κέντρου και Επαρχιών καταστρεφομένων ισαρίθμων κατά περίπτωση των τυχόν πλεοναζόντων φακέλων ψηφοφορίας.
14. Κατόπιν τούτων αποσφραγίζονται οι φάκελοι ψηφοφορίας, υπογράφονται και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια από το δικαστικό αντιπρόσωπο, σε συνέχεια εξάγονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, συντάσσεται το οικείο πρακτικό διαλογής των ψήφων και ανακήρυξης των επιτυχόντων το οποίο υπογραφόμενο απο το δικαστικό αντιπρόσωπο και τα μέλη της Κ.Ε.Ε παραδίδεται στη Διοίκηση του Συλλόγου και επακολουθεί η αναγγελία των αποτελεσμάτων με ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε σε όλα τα μέλη.
15. Εάν φάκελος ψηφοφορίας περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ή ονόματα μη ανακηρυχθέντων υποψηφίων ή εάν στο φάκελο ή στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν αναγραφέδς, διαγραφές ή σημειώσεις που προδίδουν τον ψηφοφόρο ή χαρακτηρίζουν το ψηφοδέλτιο, τα ψηφοδέλτια αυτά θεωρούνται άκυρα. Επίσης άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που έχουν αισθητά διαφορετικό χρώμα και διαστάσεις από εκείνα που παρέχει η Ε.Ε.
16. Η Κ.Ε.Ε υποχρεούται να παραχωρεί στους συνδυασμούς ύστερα από αίτησή τους ψηφοδέλτια μέχρι του διπλασίου του αριθμού των μελών και στους μεμονωμένους υποψηφίους μέχρι του αριθμού των μελών, με δαπάνες του Συλλόγου εφόσον τους ζητηθούν εγκαίρως. Επίσης υποχρεούται να εφοδιάζει κάθε Ε.Ε. με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και ανεξαρτήτων υποψηφίων, δηλαδή τόσων που να υπερκαλύπτουν κατά 50% τον αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
17. Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέχρι την εκπνοή της από το Νόμο τασσομένης προθεσμίας για την τυχόν υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση τέτοιας μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου επ' αυτής απόφασης των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Αρθρο 21ο
Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων
1. Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου το Δ.Σ. υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να παρέχει ισότιμα σε όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, που μετέχουν στις αρχαιρεσίες με χωριστά ψηφοδέλτια, τα απολύτως αναγκαία υλικά και οικονομικά μέσα, που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία των αρχαιρεσιών.
2. Σαν υλικά μέσα νοούνται η Λέσχη του Συλλόγου για την οργάνωση συγκεντρώσεων και τα μηχανήματα του Συλλόγου για την εκτύπωση ανακοινώσεων εκλογικού περιεχομένου. Σαν οικονομικό μέσο νοείται η χρηματική ενίσχυση για την αντιμετώπιση άλλων εκλογικών αναγκών (έξοδα μεταφοράς για περιοδείες σε υποκαταστήματα ή για την έκδοση και ταχυδρόμηση ανακοινώσεων).
3. Η παροχή των παραπάνω μέσων, δηλαδή η χρήση της Λέσχης του Συλλόγου και του πολυγράφου και οποιοδήποτε υλικό ή χρηματικό ποσό ανήκει αδιαίρετα σε όλους τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, οι οποίοι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για κάθε σχετική ζημιά που τυχόν προκαλέσουν στο Σύλλογο. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού μπορούν για το σκοπό αυτό να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο και πληρεξούσιό τους με έγγραφη δήλωσή τους, που την καταθέτουν στο Σύλλογο.
4. Είναι δυνατόν να χορηγείται εφ' άπαξ ποσό για την αντιμετώπιση όλων των προεκλογικών δαπανών μιας παρατάξεως, εφόσον τα μέσα του Συλλόγου δεν επαρκούν για την έγκαιρη και επαρκή εξυπηρέτηση όλων των παρατάξεων.
5. Για κάθε περίπτωση χορηγήσεως χρηματικού ποσού σε παράταξη απαιτείται η δικαιολόγησή του βάσει αποδείξεων, που πρέπει να κατατεθούν από το λαβόντα στο Σύλλογο, το αργότερο μέσα σ' ένα μήνα από την ημέρα της ψηφοφορίας.
6. Για την παροχή σε χρήμα της παραπάνω παραγ. 4 αποφασίζει πάντοτε η περί αρχαιρεσιών Γ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ.
7. Κάθε συνδυασμός μπορεί αυτοδικαίως :
α) Να κάνει χρήση της αίθουσας των Γραφείων του Συλλόγου μέχρι 2 φορές και να εκτυπώνει και ταχυδρομεί το πολύ 3 ανακοινώσεις στο προσωπικό με έξοδα του Συλλόγου.
β) Να κάνει περιοδείες σε μία πόλη της επιλογής του κάθε διαμερίσματος της χώρας, που αναφέρονται στο άρθρο 11 με δαπάνες του Συλλόγου, που καλύπτουν τα έξοδα οδικής ή ατμοπλοϊκής μεταφοράς μέχρι 4 προσώπων υποψηφίων του.
8. Η χρήση της Λέσχης και του πολυγράφου του Συλλόγου παραχωρείται με επιμέλεια του Δ.Σ. ύστερα από σχετική δήλωση του επικεφαλής κάθε συνδυασμού σ' αυτό, η δε προτεραιότητα σε περίπτωση αιτήσεων για ταυτόχρονη χρήση κανονίζεται κατά τρόπο, ώστε να προηγείται ο Συνδυασμός που έχει τους περισσότερους υποψηφίους, σε περίπτωση δε ίσου αριθμού υποψηφίων, η προτεραιότητα κανονίζεται με κλήρο από το Δ.Σ. και τους ενδιαφερομένους Συνδυασμούς.
9. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι δικαιούνται να κάμουν χρήση της Λέσχης του Συλλόγου 2 φορές και του πολυγράφου για την έκδοση μέχρι 2 ανακοινώσεων.
10. Τα παραπάνω δικαιώματα των υποψηφίων (συνδυασμών κλπ) γεννιώνται αμέσως μετά τη νόμιμη υποβολή των δηλώσεων υποψηφιότητάς τους του γεγονότος τούτου αποδεικνυομένου με έγγραφη βεβαίωση της Κ.Ε.Ε.
11. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων δεν πρέπει να παρεμποδίζει την άσκηση των συνδικαλιστικών - διοικητικών καθηκόντων του Δ.Σ.
12. Για την εφαρμογή των παραπάνω συνδυασμός θεωρείται εκείνος που καταρτίζει χωριστό ψηφοδέλτιο με συνολικό αριθμό υποψηφίων τουλάχιστο ίσο με το 1/4 του όλου αριθμού των αντιπροσώπων του Συλλόγου για την ΟΤΟΕ που αναλογούν στο συνολικό αριθμό των μελών του.

Αρθρο 22ο
Τηρητέα Βιβλία
1. Στο Σύλλογο τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία :
α) Μητρώο των μελών με αύξοντα αριθμό, έτος γεννήσεως, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.
β) Πρακτικό συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων διοικήσεως και των Συνελεύσεων των μελών.
γ) Εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρούνται τακτικά όλες ανεξαίρετα οι εισπράξεις και πληρωμές.
δ) Περιουσίας, στο οποίο περιγράφεται με λεπτομέρειες η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.
2. Εκτός των ανωτέρω, ο Σύλλογος δύναται να τηρεί επί πλέον τα κατά την κρίση του Δ.Σ. απαιτούμενα για την καλή λειτουργία και τις ανάγκες του βιβλία και αρχεία.

Αρθρο 23ο
Τροποποίηση Καταστατικού
1. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται μόνο μετά δύο χρόνια από την έγκρισή του, σύμφωνα με το Νόμο.
2. Για την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 18 του παρόντος η οικεία Γ.Σ. είναι σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται το λιγότερο τα 2/3 του όλου αριθμού των μελών και η απόφαση είναι έγκυρη εάν την ψηφίσουν το λιγότερο τα 3/4 των παρευρισκομένων μελών.

Αρθρο 24ο
Γενικές Διατάξεις
1. Ισχύουν και καθίστανται περιεχόμενο του παρόντος Καταστατικού οι δημοσίας τάξεως διατάξεις των εκάστοτε περί επαγγελματικών Σωματείων ισχυόντων Νόμων, εφόσον δεν είναι αντισυνταγματικοί και κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από το παρόν ή δεν υπάγεται στο Δ.Σ., ή για την ερμηνεία του, εφόσον αυτή δεν προβλέπεται και από το Νόμο, αποφασίζει η Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ.
2. Ο Σύλλογος μπορεί να προσχωρεί σε ΄Ενωση με άλλο Σωματείο, καθώς και σε ενώσεις Σωματείων με πρόταση του Δ.Σ. και με απόφαση της Συνελεύσεως.
3. Ο Σύλλογος ανήκει ήδη στην ΟΤΟΕ, το ΕΚΑ και τη ΓΣΕΕ.
4. Η σφραγίδα του Συλλόγου καθώς και το λάβαρό του ορίζονται με πρόταση του Δ.Σ. από τη Συνέλευση.
5. Ο Σύλλογος εορτάζει την Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια ημέρα ταξικών αγώνων των εργαζομένων και προβολής των αιτημάτων τους.
6. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν ληφθεί η περί τούτου απόφαση της Συνέλευσης ειδικά για τούτο συγκαλουμένης και απαρτιζόμενης τουλάχιστον από το 1/2 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν δέκα από τα παρόντα μέλη διαφωνήσουν στη Συνέλευση αυτή, ο Σύλλογος δε διαλύεται.
7. Σε περίπτωση διαλύσεως καθ' οιονδήποτε τρόπον του Συλλόγου, η περιουσία του δωρείται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως του προσωπικού της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, τα δε αρχεία τούτου κατατίθενται στην ΟΤΟΕ.